Финансиски извештаи за ваучер систем- данок на добивка за 2019 година